Privacyverklaring

Privacystatement Mental Matters Psychotherapie B.V.

Mental Matters B.V.  gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXX, hierna “Mental Matters” hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Mental Matters met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mental Matters persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijken van Mental Matters;
 3. bezoekers van de website mentalmatters.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Mental Matters;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Mental Matters contact opnemen of van wie Mental Matters persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Mental Matters verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, webformulieren op de website of andere manieren) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. door andere personen of instanties aan ons worden verstrekt, zoals een verwijzende huisarts, of verzekeraars;
 4. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Mental Matters zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

 

3. Doeleinden verwerking

Mental Matters verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website Mental Matters-pt.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

4. Grondslagen

Mental Matters verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende grondslagen:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Mental Matters kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mental Matters persoonsgegevens verwerken. Mental Matters sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

Mental Matters deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mental Matters deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

Mental Matters geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mental Matters ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

8. Bewaren van gegevens

Mental Matters bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mental Matters hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan, tenzij langer als de sollicitant expliciet toestemming geeft de sollicitatie te bewaren, bijvoorbeeld voor toekomstige vacatures;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9. Wijzigingen privacystatement

Mental Matters kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mental Matters gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Mental Matters te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mental Matters door een e-mailbericht te sturen naar support@mentalmatters.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mental Matters persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mental Matters door een e-mailbericht te sturen naar support@mentalmatters.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Op deze website en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De functionaris gegevensbescherming van Mental Matters is dhr. Johannes Vinke. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Mental Matters, neemt u dan contact op met j.vinke@mentalmatters.nl.